Read More

บทสวดมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โพชฌังคปริตร สวดทุกวันเสริมสิริมงคล

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตรเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ นิยมใช้เป็นบทสวดมนต์ให้พ่อแม่หายป่วย หรือใช้เป็นคาถารักษาตัวเอง หรือสวดมนต์ให้คนป่วยฟื้น เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ และช่วยขจัดอาการป่วยไข้ตามเรื่องเล่าสมัยพุทธกาล ซึ่งมีใจความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยม “พระมหากัสสปะ” และ “พระโมคคัลลานะ” ซึ่งกำลังอาพาธ และพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมสัมโพชฌงค์ 7 ให้สดับรับฟัง ปรากฏว่าพระมหากัสสปะ และ พระโมคลลานะ…
Read More
Read More

ทำความรู้จัก กระเทียมดำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และโทษของการกินกระเทียมดำ

กระเทียมดำคืออะไร  กระเทียมดำ หรือ Black Garlic คือ กระเทียมขาวที่เรารู้จักกันทั่วไป แต่ถูกนำไปบ่มในอุณหภูมิที่ 60-90 องศาฯ และควบคุมให้มีความชื้นอยู่ที่ 80% หรือไม่เกิน 90% เป็นเวลา 1-3 เดือน หรือจนกว่ากระเทียมจะกลายเป็นสีดำ…
Read More